Ny 2022.pdf

Köanmälan:

Ansök om plats, tacka ja eller säg upp plats på Barnens bikupa

 

Ditt barn kan få plats i förskola när barnet har fyllt ett år. Du kan ansöka om plats när som helst under året. Ska du säga upp en plats behöver du göra det senast 60 dagar i förväg.

Du kan ansöka om plats på förskola om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig.

 

Viktig information inför din ansökan

·       Du kan ansöka om plats när som helst under året.

·       Det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti.

·       Du får erbjudande om plats senast en månad före önskat placeringsdatum. Om det finns möjlighet erbjuds plats  tidigare.

·       Du ska svara senast inom sju dagar.

·       Tackar du nej till erbjuden plats flyttas ködatumet fram fyra månader.

·       Barnens bikupa är inte skyldiga att garantera plats inom fyra månader, därför kan kötiden bli lång.

Ansökan görs via vår hemsida där en blankett kan skrivas ut och fyllas i. Du har möjlighet att komma och hämta en blankett på förskolan. Blanketten scannas eller postas till förskolan. OBS! Blanketten måste vara påskriven av samtliga vårdnadshavare.

 

Inskolning

Önskat placeringsdatum innebär det datum du vill att barnet ska börja inskolningen. Inskolningstiden är en vecka och den är avgiftsfri. Ditt barn ska vara minst ett år när inskolningen påbörjas.

Tacka ja till plats

Du blir alltid kontaktad via mail, därför är det viktigt att du håller oss uppdaterade med korrekta kontaktuppgifter. Efter vår förfrågan via mail, ska du skriftligen besvara vår förfrågan inom utsatt tid.

·     Om svar ej inkommit plockas du bort från vår kö.

·     Om du tackar nej till plats flyttas ködatumet fram fyra månader.

·     Om du tackar ja till plats skickas ett placeringsavtal ut till dig för påskrift.

 

Principer för intagning 

  1. Syskonförtur

Syskonförtur innebär att syskon till inskrivna barn har förtur till vakanta platser. Äldre syskon måste vara inskriven på förskolan då det yngre syskonet startar sin placering för att det ska kallas syskonförtur. 

  1. Anmälningsdatum

I vårt köregister är barnen placerade utefter det datum då man anmälde sin plats i kön.

 

Undantag från intagnings principer

Undantag från våra två intagnings principer kan göras i enlighet med skollagen som hänvisar till följande undantag; 

  • Syskonförtur
  • Geografisk närhet
  • Verksamhetens särskilda karaktär
  • Barnets ålder
  • Barnets eget behov

 

Utdrag ur skollagen 8 kap. 

Enligt skollagen skall fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppen för alla barn som ska erbjudas plats på förskola (Skollag 2010:800 8 kap 3–7§) Vissa undantag medges dock (Prop. 2009/10:165).

Skollagen reglerar också principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19§). Huvudprincipen för urval skall vara anmälningsdatum. Däremot medges undantag från huvudprincipen. Exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär. Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen, samt att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek, medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8§ samt 8 kap 8§). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln skall alltid dokumenteras, en barnkonsekvensanalys bör göras och det skall finnas en beslutsmotivering med referens vilka undantag som gjorts. Vid tillsyn skall förskolan kunna visa hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §§).

 

Ansvariga för köadministrationen är huvudman, Magdalena Larsson samt Malin Bengtsson.