Ny 2022.pdf

Köanmälan:
För att göra en köanmälan skriver ni ut blanketten och fyller i uppgifterna.
Posta eller scanna den sedan till oss.

Kö regler för Barnens bikupa

På Barnens bikupa kan ni ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds. Vid inskolning måste barnet vara 12 månader.
 Anmälan till förskolans kö görs via blanketten ovan. Skriv ut blanketten eller hämta en blankett här på förskolan.

                        Fyll i blanketten och skriv under. Blanketten kan sedan mailas tillbaka till förskolan alternativt lämnas i vår brevlåda.                                                                                                                   

Mail: malinbarnensbikupa@hotmail.com  
Som vårdnadshavare får ni alltid en bekräftelse på att er ansökan tagits emot. Ert barn står kvar i kön tills ni erbjuds plats, väljer att tacka nej eller meddelar att ni inte längre önskar stå kvar i kön. Vi tar inte ut några kö- eller administrativa avgifter.
 
Har ni redan ett barn på Barnens bikupa? Lämna in en skriftlig köanmälan för varje syskon.
 
Antagning sker enligt huvudprincipen anmälningsdatum men förskolan har också syskonförtur vilket innebär att syskon till inskrivna barn har förtur till vakanta platser. Undantag från dessa två principer kan göras i enlighet med de principer som redovisas nedan. Vi följer IV (idèburen välfärd)  rekommendationer för köregler.


Enligt skollagen skall fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppen för alla barn som ska erbjudas plats på förskola (Skollag 2010:800 8 kap 3–7§) Vissa undantag medges dock (Prop. 2009/10:165).
Skollagen reglerar också principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19§). Huvudprincipen för urval skall vara anmälningsdatum. Däremot medges undantag från huvudprincipen. Exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär. Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen, samt att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek, medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8§ samt 8 kap 8§). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln skall alltid dokumenteras, en barnkonsekvensanalys bör göras och det skall finnas en beslutsmotivering med referens vilka undantag som gjorts. Vid tillsyn skall förskolan kunna visa hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §§).
 
Ansvarig för köadministrationen är förskolechef Malin Bengtsson. Kön bearbetas enligt förskolans tidsplan och uppdateras kontinuerligt.
 På Barnens bikupa tar vi kontinuerligt emot barn under läsåret. Eftersom Barnens bikupa inte är skyldiga att garantera plats inom fyra månader kan kötiden bli längre. Det är därför viktigt att ställa sitt barn i kö i god tid.
 Vill ni komma på besök och få mer information om vår förskola, får ni gärna kontakta oss för att boka upp lämplig dag och tid.
 När ert barn erbjuds plats i verksamheten skickar vi ut ett placeringserbjudande via post. Detta skall besvaras av er som vårdnadshavare och återsändas till förskolan. Därefter kontaktas ni av oss vi via telefon, mail eller brev för mer info gällande inskolning mm